تور خارجی کوهنوردی

کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال

کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال (ظرفیت محدود)

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 17 آبان

قیمت : 
از 1960دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
تور کمپ اصلی اورست

تور کمپ اصلی اورست (ظرفیت محدود)

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 23 آبان

قیمت : 
از 2390 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
دور آناپورنا

دور آناپورنا (ظرفیت محدود)

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 21 آبان

قیمت : 
از 1640 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
مراپیک / 6654 متر

مراپیک / 6654 متر

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 21 آبان

قیمت : 
از 2190 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
آيلندپيک  و کمپ اصلی اورست

آيلندپيک و کمپ اصلی اورست

تاریخ اجرا : 
4 آبان تا 23 آبان

قیمت : 
از 2190 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
12 بهمن تا 22 بهمن

قیمت : 
2990 دلار آمریکا + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
12 بهمن تا 20 بهمن

قیمت : 
2540 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
12 بهمن تا 22 بهمن

قیمت : 
2990 دلار آمریکا + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
12 بهمن تا 20 بهمن

قیمت : 
2540 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

تاریخ اجرا : 
12 بهمن تا 18 بهمن

قیمت : 
1890 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت