تور خارجی کوهنوردی

آیلندپیک/ 6165 متر

آیلندپیک/ 6165 متر

تاریخ اجرا : 
27 اسفند تا 17 فروردین

قیمت : 
از 2190 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال

کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال (ظرفیت محدود)

تاریخ اجرا : 
28 اسفند تا 12 فروردین

قیمت : 
از1790دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال

کمپ اصلی اورست و قله کالاپاتار - نپال

تاریخ اجرا : 
28 اسفند تا 18 فروردین

قیمت : 
از 2090 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
مراپیک / 6654 متر

مراپیک / 6654 متر

تاریخ اجرا : 
29 اسفند تا 17 فروردین

قیمت : 
از 2190 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
دور آناپورنا

دور آناپورنا

تاریخ اجرا : 
29 اسفند تا 17 فروردین

قیمت : 
از 1640 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

تاریخ اجرا : 
8 مرداد تا 19 مرداد

قیمت : 
1950 یورو + هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

البروس و دیدار از مسکو و سن پترزبورگ

تاریخ اجرا : 
8 مرداد تا 14 مرداد

قیمت : 
1250 یورو + هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
مون بلان  و دیدار از اروپا

مون بلان و دیدار از اروپا

تاریخ اجرا : 
17 مرداد تا 23 مرداد

قیمت : 
2190 يورو + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
مون بلان  و دیدار از اروپا

مون بلان و دیدار از اروپا

تاریخ اجرا : 
17 مرداد تا 26 مرداد

قیمت : 
2790 يورو + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

مدت زمان : 
11 روزه

قیمت : 
2740 دلار آمریکا + بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

مدت زمان : 
9 روزه

قیمت : 
2350 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

کلیمانجارو و طبیعت آفریقا

مدت زمان : 
7 روزه

قیمت : 
1750 دلار+هزینه بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی
راهپیمایی در هیمالیای هند و صعود قله پاگارچولی

راهپیمایی در هیمالیای هند و صعود قله پاگارچولی

تاریخ اجرا : 
20 شهریور تا 5 مهر

قیمت : 
1990 دلار+ بلیت هواپیما
تور خارجی کوهنوردی

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت