صعود اکسپدیشن

صعود قله اورست ( 8848 متر)

صعود قله اورست ( 8848 متر)

مدت زمان : 
72 روزه

قیمت : 
31325 دلار + هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن
ماناسلو / 8186 متر

ماناسلو / 8186 متر

مدت زمان : 
46 روزه

قیمت : 
11550دلار + هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن
لنين /7134 متر

لنين /7134 متر

مدت زمان : 
22 روزه

قیمت : 
1340 دلار + هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن
کورژونفسکايا /7105 متر

کورژونفسکايا /7105 متر

مدت زمان : 
31 روزه

قیمت : 
2620 دلار + هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن
کمونيزم / 7495 متر

کمونيزم / 7495 متر

مدت زمان : 
31 روزه

قیمت : 
2620 دلار + هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن
موستاق آتا /7546 متر

موستاق آتا /7546 متر

مدت زمان : 
22 روزه

قیمت : 
3600 دلار+هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن
خانتانگري (جنوبی)/7010 متر

خانتانگري (جنوبی)/7010 متر

مدت زمان : 
21 روزه

قیمت : 
2110 دلار+هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن
گاشربروم 1 یا 2 / (8035-8067متر)

گاشربروم 1 یا 2 / (8035-8067متر)

مدت زمان : 
54 روزه

قیمت : 
6600 دلار + هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن
برودپیک/8047 متر

برودپیک/8047 متر

مدت زمان : 
50 روزه

قیمت : 
4900 دلار + هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن
پابدا / 7439 متر

پابدا / 7439 متر

مدت زمان : 
27 روزه

قیمت : 
2110دلار + هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن
تور صعود قله دنالی / 6190 متر

تور صعود قله دنالی / 6190 متر

مدت زمان : 
21 روزه

قیمت : 
8800 دلار + هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن
تور صعود قله کارستنس پیرامید / 4884 متر

تور صعود قله کارستنس پیرامید / 4884 متر

مدت زمان : 
15 روزه

قیمت : 
29900 دلار + هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن
تور صعود قله وینسن / 4892 متر

تور صعود قله وینسن / 4892 متر

مدت زمان : 
16 روزه

قیمت : 
41000 دلار + هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن
آکونکاگوا/ 6962 متر

آکونکاگوا/ 6962 متر

تاریخ اجرا : 
16 بهمن تا 6 اسفند

قیمت : 
6400 دلار+هزینه بلیت هواپیما
صعود اکسپدیشن

کانال تلگرام اسپیلت

کانال تلگرام اسپیلت

اینستاگرام خارجی

شماره تلفن اسپیلت